AWpXY408eFgTMZfAqTF4BFiqwKCPEBSc31nK3rsb

7 Asas Asas Hukum Acara Perdata

Asas-Asas Hukum Acara Perdata : Hukum acara perdata adalah hukum yang berfungsi untuk menegakkan, mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dalam praktik. Oleh karena itu, bagi orang yang merasa hak perdatanya dilanggar, tidak boleh diselesaikan dengan cara menghakimi sendiri (eigenrichting), tapi ia dapat menyampaikan perkaranya ke pengadilan, yaitu dengan mengajukan tuntutan hak (gugatan) terhadap pihak yang dianggap merugikannya, agar memperoleh penyelesaian sebagaimana mestinya.

Asas Asas Hukum Acara Perdata

Asas-Asas Hukum Acara Perdata, dibagi menjadi :
1. Asas Hakim bersifat Menunggu.
2. Asas Hakim Pasif.

3. Asas Obyektifitas Peradilan, meliputi :
a. Asas terbukanya persidangan.
b. Asas mendengar kedua belah pihak.
c. Asas putusan harus disertai Alasan-alasan.
d. Asas bebas dari campur tacngan pihak-pihak diluar kekuasaan kehakiman.
e. Asas adanya hak ingkar.
f. Asas pemeriksaan dilakukan dalam dua tingkat.
g. Asas Demi keadilan berdasarkan Ke Tuhanan Yang Maha Esa..
f. Asas Susunan Persidangan Majelis.

Baca juga:
4. Asas beracara dikenakan biaya.
5. Asas tidak ada keharusan mewakilkan.
6. Asas MA puncak dari Peradilan.
7. Asas sederhana, cepat dan biaya ringan.
Related Posts
SHARE

Related Posts

Subscribe to get free updates

Post a Comment